beats by dre cheap

KINETIKA ROTACIJE

Kod rotacije krutog tijela bar dvije tačke miruju a to znaci da miruju i sve tačke koje odredjuju neki pravac,npr na pravac z. Tijelo se može kretati samo rotacijski oko osi rotacije z. Putanje svih tačaka tijela su kružnice čija središta leže na osi z, a pravci brzina tih tačaka su tangente tih kružnica.

Kod kinetike rotacije pojavljuje se ugaona brzina. Ugaona brzina je jednaka opisanom u jedinici vremena.

      →

→  Δφ 

ω= ──

      →

      Δt

 


Osnovna jedinica za mjerenje ugaone brzine je 1 rad/s.

 

Period je vrijeme potrebno da se napravi jedan puni krug. Obilježava se sa T.

 Puni krug iznosi 360o ili 2π radijana.

Frekvencija je mjera koja pokazuje broj nekih događaja koji se dogodi u jedinici vremena u određenom periodičkom procesu. Mjeri se u hercima (Hz).

 

 

arminfizika
http://arminfizika.blogger.ba
24/10/2009 01:08