beats by dre cheap

KINETIKA ROTACIONOG KRETANJA

ROTACIONO KRETANJE je kretanje pri kojem se sve tacke tijela krecu u paralelnim ravnima i opisuju kruznice ciji se centri nalaze u pravoj okomitoj ravnoj putanji.

Ta prava se naziva osa rotiranja.Dijelovi tijela koji su udaljeniji od ose rotiranja prelaze duze puteve,sto znaci da se krecu brze od dijelova koji su blizi osi.

UGAONA BRZINA

Za opisivanje rotacionog kretanja uvodi se nova fizicka velicina-ugaona brzina,koja je ista za sve tacke tijela.Srednja ugaona brzina u intervalu Δt definise se relacijom: 

      ω=Δφ/Δt

gdje je φ ugao koji opise radijus-vektor bilo kojeg djelica tijela tokom vremena  Δt.

[ω]=[Δ φ ] / [ Δt] = 1 rad/s  

Trenutna ugaona brzina je jednaka srednjoj ugaonoj brzini u dovoljno malom vremenskom intervalu:

ω= Δφ / Δ t kada Δ t - 0

Rotaciono kretanje pri kojem se ugaona brzina ne mijenja tokom vremena naziva se ravnomjerno rotaciono kretanje.

LINIJSKA BRZINA

Pro ravnomjernom rotiranju uoceni dio tijela(materijalna tacka) u jednakim vremenskim intervalima prelazi lukove jednakih duzina.Linijska brzina je brojno jednaka opisanom luku u jedinici vremena:

v=Δ l / Δ t

Kako je duzina luka jednaka proizvodu poluprecnika i ugla izrazenog u radijanima

Δ l = rΔ φ to je

 v = Δ l / Δ t = r * Δφ / Δ t = rω

Prema tome,linijska brzina materijalne tacke jednaka je proizvodu ugaone brzine i poluprecnika kruzne putanje po kojoj se krece materijalna tacka.

U toku jednog perioda T, radijus-vektor opise ugao jednak 2 π radijana. To znaci da je:

ω = Δ φ / Δ t = 2 π / T = 2 π f

UGAONO UBRZANJE

Kretanje pri kome se ugaona brzina mijenja tokom vremena naziva se promjenljivo  rotaciono kretanje.

Za opisivanje takvog kretanja uvodi se nova fizicka velicina-UGAONO UBRZANJE.

Ugaono ubrzanje je brojno jednako promjeni ugaone brzine u jedinici vremena:

a = Δ ω / Δ t

gdje je Δ ω promjena ugaone brzine,a Δ t vrijeme u kome je ostvarena ta promjena.

Jednakopromjenljivo rotaciono kretanje je kretanje pri kome je a=const.

Kod jednakoubrzanog rotacionog kretanja ugaono ubrzanje je:

a = Δ ω / Δ t = ω - ω0 / t > 0

 gdje je ω0 ugaona brzina na pocetku,a ω ugaona brzina na kraju vremenskog intervala,pa slijedi:

ω = ω0 + at

Kod jednakousporenog rotacionog kretanja je:

ω < ω0,pa je a < 0.

Cesto se zavisnost ugaone brzine od vremena kod jednakousporenog kretanja izrazava formulom:

 ω = ω0 - at

OVdje a oznacava ugaono usporenje koje je brojno jednako smanjenju ugaone brzine u jedinici vremena.Ugaono usporenje je pozitivno kod jednakousporenog kretanja.

 

Ugao koji opise tijelo rotirajuci se jednako promjenljivo,moze se naci kao proizvod srednje ugaone brzine i vremena rotiranja:

φ = ωs t = ω0 + ω / 2 * t

Ako se ω zamijeni sa ω0 + at ili sa ω0 - at,dobija se:

 φ = ω0 t + at(na 2) / 2            ili        φ = ω0 t - at(na 2) / 2 

(jednakoubrzano kretanje)                  (jednakousporeno kretanje)

arminfizika
http://arminfizika.blogger.ba
24/10/2009 01:13