beats by dre cheap

Primjena zakona održanja momenta impulsa

Moment impulsaje fizička veličina kojom se meri nastojanje materijalnog tela da nastavi da rotira.
-  Formalno se definiše kao:

  • Vektorski proizvod vektora položaja tela merenog od izabrane referentne tačke i njegovog impulsa.
  • Proizvod momenta inercije i ugaone brzine.

Momentom impulsa se izražava kako kretanje tela po orbiti (kruženje Zemlje oko Sunca) tako i rotacija tela oko sopstvenog centra mase (rotacija Zemlje oko sopstvene ose).

-  Moment impulsa je vektorska veličina, dakle, poseduje intezitet, pravac i smer.

-  Pravac vektora momenta impulsa je normalan na ravan orbite tela (paralelan sa osom rotacije) i poklapa se sa pravcem vektora ugaone brzine.

-  SI jedinica za moment impulsa je kgm2s-1 (kilogram metar na kvadrat u sekundi ).

Moment impulsa je održan, dakle, za njega važi zakon održanja (konzervacije).

-  Prema ovom zakonu, moment impulsa fizičkog sistema ostaje konstantan (nepromenjen) dok ga ne promeni spoljašnja sila, tačnije moment sile.

-  Ili, ekvivalentno tome, moment sile jednak je brzini promene momenta impulsa. Kada kruto telo rotira, njegovo protivljenje promeni rotacionog kretanja meri se njegovim momentom inercije.

 

arminfizika
http://arminfizika.blogger.ba
15/11/2009 10:45